مهندس ایمان فخاری
نام :    
مهندس ایمان فخاری
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
87717-65651
شماره اتاق :    
طبقه دوم ساختمان آموزشی-شماره ۴
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - ۵٧۲۴۱۵٦٠
وب‌سایت شخصی :    
https://www.researchgate.net/profile/Iman_Fakhari_Golpayegani
پست الکترونیکی :    
fakhari@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی مکانیک
گروه آموزشی :    
مهندسی مکانیک
درجه علمی :    
مربی
تعداد بازدید :    
٨۵٠۴۵