دکتر جاوید جوزدانی
نام :    
دکتر جاوید جوزدانی
سال تولد :    
1360
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - داخلی ۲٧۱ - ۵٧۲۴٠٠٦۵
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
jouzdani@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی صنایع
گروه آموزشی :    
مهندسی صنایع
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۱۱٠۵٠