دکتر سید حمید لایق میرحسینی
نام :    
دکتر سید حمید لایق میرحسینی
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
h.mirhosseyni@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی صنایع
گروه آموزشی :    
مهندسی صنایع
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۱٧٧٨۵