مهندس فاطمه گنجی
نام :    
مهندس فاطمه گنجی
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
ganji@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی صنایع
گروه آموزشی :    
مهندسی صنایع
درجه علمی :    
مربی
تعداد بازدید :    
۲۱٠٣٨