دکتر مرضیه دارابی
نام :    
دکتر مرضیه دارابی
سال تولد :    
1360
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
darabi@gut.ac.ir
دانشکده :    
علوم پایه
گروه آموزشی :    
علوم پایه
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۲٠٧۴۵