دکتر احسان آزاد فارسانی
نام :    
دکتر احسان آزاد فارسانی
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
e.azad@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی برق
گروه آموزشی :    
مهندسی برق
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۲٦٦۹۴