مهندس حسین محسنی
نام :    
مهندس حسین محسنی
سال تولد :    
1358
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
h.mohseni@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی برق
گروه آموزشی :    
مهندسی برق
درجه علمی :    
مربی
تعداد بازدید :    
۲۴٣۲۹