دکتر امیر حسین میثمی
نام :    
دکتر امیر حسین میثمی
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
amirhossein.meysami@gmail.com
دانشکده :    
مهندسی و علم مواد
گروه آموزشی :    
مهندسی و علم مواد
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
٦۲۹٣۴