مهندس ابوالفضل شفائی
نام :    
مهندس ابوالفضل شفائی
سال تولد :    
1349
صندوق پستی :    
8771765651
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - ۵٧۲۴٠٠٦۵- داخلی ۱٧٠
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
shafaei@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی صنایع
گروه آموزشی :    
مهندسی صنایع
درجه علمی :    
مربی
تعداد بازدید :    
٣٠٨۲٣