دکتر مهدی مجاهدی
نام :    
دکتر مهدی مجاهدی
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - ۵٧۲۴٠٠٦۵-۲۹۱
وب‌سایت شخصی :    
https://scholar.google.com/citations?user=qHC4t84AAAAJ&hl=en&oi=sra
پست الکترونیکی :    
mojahedi@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی مکانیک
گروه آموزشی :    
مهندسی مکانیک
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۵۵۲٦۹