دکتر مسعود رهایی فرد
نام :    
دکتر مسعود رهایی فرد
سال تولد :    
----
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
http://scholar.google.com/citations?user=2ZDMQyUAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی :    
rahaeifard@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی مکانیک
گروه آموزشی :    
مهندسی مکانیک
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
٦۵۲٧٠