مهندس علی اصغر فروغی فر
نام :    
مهندس علی اصغر فروغی فر
سال تولد :    
1363
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - ۵٧۲۴٠٠٦۵
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
foroughifar@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی مکانیک
گروه آموزشی :    
مهندسی مکانیک
درجه علمی :    
مربی
تعداد بازدید :    
۴٣٣٧٣