دکتر محسن بهرامی
نام :    
دکتر محسن بهرامی
سال تولد :    
1341
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
٣٧۲ - ۲٨۴
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
bahrami@gut.ac.ir
دانشکده :    
الهیات و معارف اسلامی
گروه آموزشی :    
معارف
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
۴۹۵۲۹