مهندس حسین شمس شمیرانی
نام :    
مهندس حسین شمس شمیرانی
سال تولد :    
1350
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
hsshemirani@gmail.com
دانشکده :    
مهندسی صنایع
گروه آموزشی :    
مهندسی صنایع
درجه علمی :    
مربی
تعداد بازدید :    
٦۵٠٨۵