دکتر مهدی امام جمعه
نام :    
دکتر مهدی امام جمعه
سال تولد :    
1355
صندوق پستی :    
8771765651
شماره اتاق :    
----
شماره تلفن دفتر :    
٣۱ - ۵٧۲۴۱۵٦٠
وب‌سایت شخصی :    
----
پست الکترونیکی :    
m.emamjome@gut.ac.ir
دانشکده :    
علوم پایه
گروه آموزشی :    
علوم پایه
درجه علمی :    
استادیار
تعداد بازدید :    
٧٣۴۴٠