مهندس میثم ایرانی
نام :    
مهندس میثم ایرانی
سال تولد :    
1358
صندوق پستی :    
----
شماره اتاق :    
۲٠۱
شماره تلفن دفتر :    
----
وب‌سایت شخصی :    
http://msjoun.gnu.ac.kr/irani
پست الکترونیکی :    
irani@gut.ac.ir
دانشکده :    
مهندسی و علم مواد
گروه آموزشی :    
مهندسی و علم مواد
درجه علمی :    
مربی
تعداد بازدید :    
۴۱۴۵۵