دکتر منصوره میرزائی - جوایز علمی
رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ رتبه اول کارشناسی ارشد 1388 ---- ---- ---- ----
۲ رتبه دوم آزمون ورودی دکتری 1388 ---- ---- ---- ----