دکتر مهدی مجاهدی - راهنمایی پایان‌نامه
رج عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ بررسی رفتار استاتیکی،دینامیکی و ارتعاشی یک میکرو-تیر ژیروسکوپی با در نظر گرفتن جرم گواه گسترده در انتهای آن ---- 1395 رسول بینا-کارشناسی ارشد ---- ----
۲ بررسی ناپایداری استاتیکی و دینامیکی میکروسوئیچ‌های غیرخطی با درنظر گرفتن تئوری کوپل تنش اصلاح شده ---- 1395 سپهر حکمی ها-کارشناسی ارشد ---- ----
٣ بررسی رفتار ارتعاشی و ناپایداری میکرورزوناتورهای دو سردرگیر دارای جرم گواه با در نظر گرفتن تئوری های وابسته به ابعاد ---- 1395 احسان شریفی نسب-کارشناسی ارشد ---- ----
۴ بررسي رفتار ارتعاشي شفت توربينها ---- 1395 یوسفی-کارشناسی ارشد ---- ----
۵ تحلیل گرمایی و تنشی یک بلور میله‌ای دارای فیبر لیزری تحت دمش یکنواخت با استفاده از روش المان محدود ---- 1395 احسان امیری-کارشناسی ارشد ---- ----
٦ تحلیل حرارتی و مکانیکی بلور بره ای Nd:YVO4تحت دمش پالسی طولی دیودی با در نظر گرفتن مدل انتقال حرارت هدایت غیرفوریه ---- 1395 حمیدرضا زارعی-کارشناسی ارشد ---- ----
٧ تحلیل تنش حرارتی در بلور فعال لیزر میله‌ای تحت دمش طولی به‌صورت پالسی با در نظر گرفتن تئوری انتقال حرارت هدایت غیرکلاسیک ---- 1395 حمیدرضا شکوهی نژاد-کارشناسی ارشد ---- ----
٨ بررسی رفتار استاتیکی میکروسوئیچ های حرارتی ---- 1396 مجید خانیان ---- ----
۹ تحلیل اپتو مکانیکی بلور دیسکی نازک تحت دمش یکنواخت ---- 1396 سعید توسلی ---- ----
۱٠ تحلیل دینامیکی میکروپروب های ارتعاشی بر اساس نظریه گرادیان کرنش ---- 1396 امین حسینی ---- ----