دکتر مهدی مجاهدی - دروس دوره تکمیلی
رج عنوان درس دوره تکمیلی محل تدریس تعداد دفعات ارائه توضیحات فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ ریاضی مهندسی پیشرفته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۲ ارتعاشات سیستم های پیوسته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
٣ ارتعاشات غیرخطی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۴ الاستیسیته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۵ المان محدود 1 کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----