دکتر مهدی مجاهدی - دروس دوره کارشناسی
رج عنوان درس کارشناسی محل تدریس تعداد دفعات ارائه توضیحات فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ ریاضی مهندسی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۲ طراحی اجزاء1 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
٣ طراحی اجزاء 2 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۴ دینامیک دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۵ ارتعاشات دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
٦ مقاومت مصالح 1 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
٧ دینامیک ماشین دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----