دکتر مهدی مجاهدی - مقالات ارائه شده در کنگره‌ها
رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ Analytical solutions for the static instability of nano-switches under the effect of casimir force and electrostatic actuation ---- 2009 ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition ---- ----
۲ Investigation of Casimir and Van der Waals Forces for a Nonlinear Double-Clamped Beam Using Homotopy Perturbation Method ---- 2009 ASME 2009 International Mechanical Engineering Congress and Exposition ---- ----
٣ On the Primary Resonance of an Electrostatically Actuated MEMS Using the Homotopy Perturbation Method ---- 2009 ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference ---- ----
۴ Investigation of the oscillatory behavior of electrostatically-actuated microbeams ---- 2010 ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition ---- ----
۵ Nonlinear Vibration and Buckling Analysis of Beams Using Homotopy perturbation Method ---- 2010 ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition ---- ----
٦ Characterization of static behavior of a nonlinear doubly clamped microbeam under electrostatic actuation and detection ---- 2013 ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference ---- ----
٧ The Oscillatory Behavior of Doubly Clamped Microgyroscopes Under Electrostatic Actuation and Detection ---- 2013 ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference ---- ----
٨ Oscillatory behavior of the nonlinear clamped-free beam microgyroscopes under electrostatic actuation and detection ---- 2013 Proceedings of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition ---- ----
۹ Static and dynamic analysis of a clamp-clamp nano-beam under electrostatic actuation and detection considering intermolecular forces ---- 2013 Proceedings of the ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference ---- ----
۱٠ Dynamic analysis of a nano-bridge gyroscope under step voltages ---- 2014 Proceedings of the 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) ---- ----
۱۱ تحليل استاتيكي يك ميكروتير دو سردرگير تحت ميدان الكتريكي با استفاده از روش هموتوپي پرتربيشن ---- 1388 هفدهمين كنفرانس سالانه (بين المللي) مهندسي مكانيك ---- ----
۱۲ بررسي ناپايداري استاتيكي و ديناميكي ميكروژيروسكوپ هاي ارتعاشي در ميدان هاي الكترواستاتيك تحت ولتاژ مستقيم ---- 1392 کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات ---- ----
۱٣ تحلیل ناپایداری و ارتعاشات یک میکرو رزوناتور با درنظر گرفتن جرم گواه گسترده ---- 1395 دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ---- ----
۱۴ بررسی ناپایداری استاتیکی و رفتار نوسانی میکروژیروسکوپ ارتعاشی با جرم گواه گسترده ---- 1395 دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ---- ----
۱۵ تحلیل فرکانسی و ناپایداری وابسته به ابعاد میکرورزوناتورهای غیرخطی ---- 1395 کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران ---- ----
۱٦ بررسی ناپایداری استاتیکی میکروسوئیچ‌های غیرخطی با درنظر گرفتن تئوری کوپل تنش اصلاح شده ---- 1395 دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ---- ----
۱٧ مطالعه اثرات انحنای بزرگ و وابستگی ابعاد بر رفتار دینامیکی میکروسوئیچ ها ---- 1395 دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ---- ----
۱٨ تحلیل ارتعاشات غیرخطی میکرورزوناتورها با در نظر گرفتن تئوری کوپل تنش اصلاحی ---- 1395 دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ---- ----
۱۹ تحلیل دما و تنش در فیبر لیزر تک هسته ای ایتربیم:یاگ تحت دمش طولی ---- 1395 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ---- ----
۲٠ بررسی شکست حرارتی در فیبر لیزر چهار هسته ای ایتربیم:یاگ ---- 1395 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ---- ----
۲۱ تحلیل ترمومکانیکی بلور بره ای Nd:YVO4 تحت دمش طولی پیوسته با در نظر گرفتن تئوری انتقال حرارت هدایت غیرفوریه به روش المان محدود ---- 1395 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ---- ----
۲۲ تحلیل تنش حرارتی در بلور میله‌ای نئودیم یاگ تحت دمش طولی به‌صورت پالسی با در نظر گرفتن تئوری انتقال حرارت هدایت غیرفوریه ---- 1395 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ---- ----
۲٣ تحلیل ترمومکانیکی بلور میله‌ای نئودیم یاگ تحت دمش طولی پیوسته با در نظر گرفتن تئوری انتقال حرارت هدایت غیرکلاسیک به روش المان محدود ---- 1395 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ---- ----
۲۴ بررسی اثرات حرارتی دمش گوسی و سوپرگوسی در لیزرمیله¬ای نئودیوم:یاگ با استفاده از روش تحلیلی ---- 1395 چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک ---- ----