دکتر مهدی مجاهدی - مدارک و رشته تحصیلی
رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ کارشناسی-مهندسی مکانیک 81 85 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---- ----
۲ کارشناسی ارشد-مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی) 85 87 دانشگاه صنعتی شریف ---- ----
٣ دکتری-مهندسی مکانیک(طراحی کاربردی) 88 92 دانشگاه صنعتی شریف ---- ----