دکتر مسعود رهایی فرد - دروس دوره کارشناسی
رج عنوان درس کارشناسی محل تدریس تعداد دفعات ارائه توضیحات فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ مقاومت مصالح دانشکده فنی مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۲ دینامیک دانشکده فنی مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
٣ کنترل خودکار دانشگاه کاشان ---- ---- ---- ----
۴ استاتیک دانشکده فنی مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
۵ ارتعاشات مکانیکی دانشکده فنی مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----
٦ هیدرولیک و پنوماتیک دانشکده فنی مهندسی گلپایگان ---- ---- ---- ----