دکتر مرضیه رضازاده - مقالات چاپ شده در نشریات
رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ An improved design method for estimating the annual auxiliary energy requirement for solar heating building ---- 2007 Desalination 209, pp.182–189 ---- ----
۲ An immersed boundary lattice Boltzmann model for simulation of malaria-infected red blood cell in microchannel ---- 2012 Scientia Iranica B 19 (5),pp.1329-1336 ---- ----
٣ A computational study of a capsule lateral migration in microchannel flow ---- 2013 Acta Mechanica Sinica 29(4) ,pp.513-525 ---- ----
۴ حل تحلیلی انتقال حرارت درون بافت پوست تحت تابش لیزر به همراه انتقال حرارت جابجایی با استفاده از مدل تاخیر فاز دوگانه ---- 1395 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر -مهندسی مکانیک(AJSR-ME) ---- ----