دکتر حسن حاله - مدارک و رشته تحصیلی
رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ دوره پسا دکتری تصمیم سازی در اتوماسیون 2003 2004 Gunma University, JAPAN ---- ----
۲ دکتری مهنسی صنایع اتوماسیون 1998 2003 Gunma University, JAPAN ---- ----
٣ کارشناسی ارشد صنایع-صنایع 1370 1373 دانشگاه صنعتی شریف ---- ----
۴ کارشناسی مهندسی صنایع-تولید صنعتی 1365 1370 دانشگاه صنعتی شریف ---- ----