مهندس ایمان فخاری - جزوات درسی و نمونه سوال
رج عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
۱ نقشه کشی 2- جزوه انطباق 1 ---- ---- ---- دانلود فایل ----
۲ نقشه کشی 2- جزوه انطباق 2 ---- ---- ---- دانلود فایل ----
٣ نقشه کشی 2- جزوه تلرانس ---- ---- ---- دانلود فایل ----
۴ نقشه کشی 2- جزوه صافی سطح ---- ---- ---- دانلود فایل ----
۵ نقشه کشی 2- جزوه جوش ---- ---- ---- دانلود فایل ----
٦ نقشه کشی 2- جزوه پیچ 1 ---- ---- مهندسی مکانیک دانلود فایل ----
٧ نقشه کشی 2- جزوه پیچ 2 ---- ---- مهندسی مکانیک دانلود فایل ----
٨ نقشه کشی 2- جزوه پیچ 3 ---- ---- مهندسی مکانیک دانلود فایل ----