اعضای هیأت علمی

دانشکده مهندسی مکانیک

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر بهمن اسدی مهندسی مکانیک استادیار
۲ دکتر محمد جواد اشرفی مهندسی مکانیک استادیار
٣ دکتر سعید جانی مهندسی مکانیک استادیار
۴ دکتر مرضیه رضازاده مهندسی مکانیک استادیار
۵ دکتر سید حامد رضوی مهندسی مکانیک استادیار
٦ دکتر مسعود رهایی فرد مهندسی مکانیک استادیار
٧ ابوالحسن عسگرشمسی مهندسی مکانیک استادیار
٨ مهندس ایمان فخاری مهندسی مکانیک مربی
۹ مهندس علی اصغر فروغی فر مهندسی مکانیک مربی
۱٠ دکتر مهدی مجاهدی مهندسی مکانیک استادیار
۱۱ دکتر مصطفی نصیری مهندسی مکانیک استادیار


دانشکده مهندسی صنایع

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ علی اصغر بازدار مهندسی صنایع استادیار
۲ دکتر حسن حاله مهندسی صنایع استادیار
٣ ابوالفضل شفائی مهندسی صنایع مربی
۴ حسین شمس شمیرانی مهندسی صنایع مربی
۵ سید حمید لایق میرحسینی مهندسی صنایع استادیار
٦ فاطمه گنجی مهندسی صنایع مربی


دانشکده مهندسی و علم مواد

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر تقی اصفهانی مهندسی و علم مواد استادیار
۲ دکتر رضا امینی نجف آبادی مهندسی و علم مواد استادیار
٣ مهندس میثم ایرانی مهندسی و علم مواد مربی
۴ دکتر سید مهدی رفیعائی مهندسی و علم مواد استادیار
۵ دکتر امیر حسین میثمی مهندسی و علم مواد استادیار


دانشکده الهیات و معارف اسلامی

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر محسن بهرامی معارف استادیار


دانشکده علوم پایه

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ مهدی امام جمعه علوم پایه مربی
۲ دکتر مرضیه دارابی علوم پایه استادیار
٣ دکتر مریم زارع علوم پایه استادیار


دانشکده مهندسی برق

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر احسان آزاد فارسانی مهندسی برق استادیار
۲ دکتر وحیده السادات صادقی مهندسی برق استادیار
٣ دکتر حمید رضا عبدالمحمدی مهندسی برق استادیار
۴ مهندس حسین محسنی مهندسی برق مربی


دانشکده مهندسی کامپیوتر

رج نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر منصوره میرزائی مهندسی کامپیوتر استادیار