نیروی انسانی

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

کارشناس واحد تربیت بدنی

فاطمه کشوری

031-57243171

031-57240067

keshvari.sport@yahoo.com