کارکنان

 

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1  مدیر طرح و برنامه  دکتر جاوید جوزدانی
   031-57240067  jouzdani@gut.ac.ir

2

کارشناس طرح و برنامه

محسن جمالی

031-57241567

031-57240067

jamali@gut.ac.ir

3

کارشناس طرح و برنامه

مژگان اشراقی

031-57241567

031-57240067

eshraghi@gut.ac.ir

4

کارشناس طرح و برنامه

سمانه مسیبی

031-57241567

031-57240067

mosayyebi@gut.ac.ir