بازدید مدیر بودجه طرح های تملک دارایی دفتر آموزشی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

 

بازدید مدیر بودجه طرح های تملک دارایی دفتر آموزشی

 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری