کارکنان

 

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

رئیس مرکز

 فناوری اطلاعات

حسین محسنی

 031-57240066

 031-57240067

h.mohseni@gut.ac.ir

2

کارشناس

فناوری اطلاعات

امان الله صیادی

 031-57240066

 031-57240067

amanallah.sayadi@gut.ac.ir

info@gut.ac.ir

3

کارشناس فناوری اطلاعات

 محمد رسول مومنی 031-57240066 031-57240067

m.momeni@gut.ac.ir