دکتر حمیدرضا مومنی

 

 

 

 

 

ریاست دانشگاه فنی و مهندسی- فروردین 94 تا خرداد 96