کارکنان امور اداری

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

مدیر امور اداری

مهندس ابوالفضل شفایی

031-57241566

031-57240067

shafaei@gut.ac.ir

2

کارگزین

الهام یاوری

031-57243166

031-57240067

yavari@gut.ac.ir

3

کارگزین

مریم خرمی

031-57243166

031-57240067

mkhorrami@gut.ac.ir

4

کارشناس اداری

مهدی براتی

031-57241563

031-57240067

 

5

کارشناس اداری

حمید رضا خرمی

031-57241563

031-57240067

khorrami@gut.ac.ir

6

کارپرداز

مصطفی اعجازی

031-57241563

031-57240067