کارکنان امور اداری

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

1

مدیر امور اداری

مهندس فاطمه گنجی

031-57241566

031-57240067

ganji@gut.ac.ir

2

کارگزین

الهام یاوری

031-57243166

031-57240067

eyavari@gut.ac.ir

3

کارگزین

مریم خرمی

031-57243166

031-57240067

mkhorrami@gut.ac.ir

4

کارشناس اداری

مهدی براتی

031-57241563

031-57240067

 

5

کارپرداز

سعید روشنی

031-57241563

031-57240067

 

6 کارشناس اداری
فاطمه حقیقت 031-57243166 031-57240067  haghighat@gut.ac.ir