قهرمان لیگ والیبال دختران

تیم امید

زهرا حیدریان، مریم نبی اله زاده، عاطفه مکرمی، مینا شاهسواری، نگار عموسلطانی، زهرا زمانی، بهاره جعفری، راضیه حسینی