سال 1395

 

اسامی قبولی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی گلپايگان

در آزمون کارشناسی ارشد سال 1395

رديف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصيلی

دانشگاه پذيرفته شده

1

رشادی نسترن

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

2

سوردی علی

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

3

محمدی هادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

4

مقدس سیدرضا

مهندسی مکانيک

دانشگاه اصفهان

5

شاعرنژاد یاشار

مهندسی مکانيک

دانشگاه تربیت مدرس

6

طیباتی مهدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه تربیت مدرس

7

اسماعیلیان سارا

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

8

حسینی علیرضا

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

9

خدابخشی امیرحسین

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

10

فروزمند حمزه

مهندسی مکانيک

دانشگاه تهران

11

قنبری نژاد پریسا

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهرکرد

12

طباطبایان علی

مهندسی مکانيک

دانشگاه کاشان

13

متقی حامد

مهندسی مکانيک

دانشگاه کاشان

14

محمدعلی رویا

مهندسی مکانيک

دانشگاه کاشان

15

اعظمی بهنام

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

16

ایتی سیدشهاب الدین

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

17

بهمنی علیرضا

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

18

سلیمانی هادی

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

19

شهبازی حسین

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

20

قضاوی سعید

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

21

گلناری اسماعیل

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی اصفهان

22

کاهه سارا

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی شیراز

23

ذکرالهی انیتا

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

24

زمانی رضا

مهندسی مکانيک

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

25

ابطحی سیدعلی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

26

ایزدی علی اکبر

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

27

درویشی مهدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

28

فتحی حمیدرضا

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

29

مطهری فر فرهاد

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

30

مقبلی صادق

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

31

منتظری مهران

مهندسی مکانيک

دانشگاه علم وصنعت ايران

32

بهرامیان میترا

مهندسی مکانيک

دانشگاه پیام نور خراسان

33

براتی مهدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه جامع امام حسین

34

حسینی محمد

مهندسی مکانيک

دانشگاه خوارزمی تهران

35

مکاری مهدی

مهندسی مکانيک

دانشگاه شهید اشرفی

36

امینی حبیبه

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

37

قنبریان فرناز

مهندسی صنايع

دانشگاه اصفهان

38

اله دادیان مریم

مهندسی صنايع

دانشکده تربیت مدرس

39

حیدری رکسانا

مهندسی صنايع

دانشکده تربیت مدرس

40

خرم زاده رضا

مهندسی صنايع

دانشکده تربیت مدرس

41

رستمی محمد

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

42

شریف نیا مصطفی

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

43

قنواتی فاطمه

مهندسی صنايع

دانشگاه تهران

44

فراست محمد

مهندسی صنايع

دانشگاه یزد

45

اصفی سمانه

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

46

سعدیان عاطفه

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی اصفهان

47

امینی محمدرضا

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

48

صالحی فر نسیم

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

49

فرجی نیلوفر

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

50

معانی مهدیه

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

51

اخوان معصومه

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی شریف

52

موذنی مهران

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی شریف

53

خاکساریان سعید

مهندسی صنايع

دانشگاه صنعتی قم

54

حیدری علی

مهندسی صنايع

دانشگاه مالک اشتر

55

دولتی جواد

مهندسی صنايع

دانشگاه مالک اشتر

56

عنایت الناز

مهندسی صنايع

دانشگاه مالک اشتر

57

قصری فرد الهه

مهندسی صنايع

دانشگاه مالک اشتر

58

کاظم زاده زهرا

مهندسی صنايع

دانشگاه مالک اشتر

59

خراجی مایده

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

60

شاه حیدری فاطمه

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

61

مانیان شیما

مهندسی صنايع

دانشگاه علم وصنعت ايران

62

رحمانی مجتبی

مهندسی صنايع

دانشگاه جامع امام حسین

63

غلامی سمیرا

مهندسی صنايع

دانشگاه خاتم - تهران

64

امیری جمال

مهندسی صنايع

دانشگاه خوارزمی - تهران

65

نجفی مقتدا

مهندسی صنايع

دانشگاه خوارزمی - تهران

66

اشرفی راضیه

مهندسی صنايع

دانشگاه شاهد ایران

67

دیناری مرضیه

مهندسی صنايع

دانشگاه شاهد ایران

68

امجد پور ندا

مهندسی صنايع

دانشگاه شهید اشرفی

69

میرزایی علی

مهندسی صنايع

موسسه امین

70

نادری ناهید

مهندسی صنايع

دانشگاه آیندگان

71

اصغرزاده لیلا

مهندسی صنايع

موسسه صنعتی فولاد

72

عسکری فاطمه

مهندسی صنايع

موسسه نقش جهان

73

حداد محمد

مهندسی صنايع

موسسه خاتم

74

سجادی آزاده السادات

مهندسی صنايع

موسسه صنعتی فولاد

75

دلگشایی محمود

مهندسی صنايع

موسسه عالی مدیر

76

فرح بخش فاطمه

مهندسی مواد

دانشگاه اصفهان

77

فرشید صفورا

مهندسی مواد

دانشگاه اصفهان

78

نریمانی حسن

مهندسی مواد

دانشگاه اصفهان

79

حاجی باقری حسین

مهندسی مواد

دانشگاه تهران

80

زمانی مهران

مهندسی مواد

دانشگاه تهران

81

ابراهیمی فاطمه

مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی اصفهان

82

جزینی درجه سپیده

مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی اصفهان

83

مقتدایی یاسر

مهندسی مواد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

84

نادری بنی رسول

مهندسی مواد

دانشگاه علم و صنعت ایران

85

ترکزاده علی

مهندسی مواد

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

86

فروغی کیوان

مهندسی مواد

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

87

گرامی مینا

مهندسی مواد

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان