اطلاعیه مهم ترمیم نیمسال اول 96-95

اطلاعيه مهم- ترمیم در نيمسال اول 96-95

 

دانشجویان گرامی برای ترمیم واحدهای خود توجه داشته باشند که تعداد واحد های انتخابی دانشجویان در هر ترم باید حداقل 12 واحد باشد. ثبت نام در واحد های درسی بیشتر با توجه به نکات زیر بلا مانع است:

1-عدم اشتراک زمانی دروس مورد نظر

2-رعایت شروط پیشنیازی و همنیازی دروس

3- عدم اخذ بیش از یک درس اسلامی در هر ترم

4-توجه به برنامه 8 ترمی و مبنا قرار دادن آن برای اخذ واحد های درسی

5- توجه به برنامه زمانبندی امتحانات و عدم تداخل امتحانی دروس مورد نظر

6-ثبت نام دانشجویان ترم آخر در کمتر از 12 واحد و حداکثر تا 24 واحد براساس درخواست کتبی دانشجو و با توجه به نظر استاد راهنما و گروه مربوطه، قابل بررسی می باشد.

7-دانشجویان مقطع کارشناسی که 3 ترم معدل پائینتر از 12 کسب نمایند در هر نیمسالی که باشند اخراج خواهند شد.

8-رعایت حداکثر واحد های انتخابی با توجه به شرط معدل، بر اساس جدول زیر:

معدل ترم قبل

حداکثر واحدهای انتخابی

12> معدل ترم قبل

14

12 معدل ترم قبل

20

 

 

زمان ترمیم از دوشنبه 29/06/95 تاچهارشنبه

95/06/31 از ساعت 8:00 تا 22:00 می باشد.

 

امورآموزش

95/06/16