کارگاه های آموزشی

کارگاه مدیریت استرس و افزایش تاب آوری ویژه پرسنل محترم مورخ 95/5/23

کارگاه امداد و کمک های اولیه (سطح مقدماتی) ویژه پرسنل محترم 95/6/10

کارگاه کنترل خشم و افزایش قاطعیت ویژه اعضای محترم هیات علمی مورخ 95/6/15