اعضای هیأت علمی

 

 

 اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر

ردیف نام گروه مرتبه علمی نمایش پروفایل
۱ دکتر منصوره میرزایی مهندسی کامپیوتر استادیار