کارکنان

 

 

ردیف

پست سازمانی

نام و نام  خانوادگی

تلفن مستقیم

دورنگار

پست الکترونیکی

 1

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر علی اصغر بازدار

57243160-031

57240067-031

bazdar@gut.ac.ir

 2

کارشناس تحصیلات تکمیلی

فرزانه شیبانی

57243160-031

57240067-031

takmili@gut.ac.ir