جشنواره ورزش های همگانی (پاییز 94)

 

گزارش جشنواره ورزش های همگانی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

دختران

رشته های برگزاری

تعداد تیم ها

تاریخ برگزاری

تعداد شرکت کنندگان

فوتبال دستی

11

آبان ماه

22نفر

ورزش صبحگاهی

 

آبان ماه

25نفر

نیایش درطبیعت

 

آبان ماه

22نفر

پیاده روی

 

آبان ماه

20نفر


جمع

4رشته

 

 

89نفر