ارائه دادن برنامه های فرهنگی توسط کانون ها و تشکل ها به واحد فرهنگی

 

1- طبق مصوبه شورای فرهنگی کانون های فرهنگی و تشکل ها برنامه های سال 95 خود را در اسرع وقت در اختیار امور فرهنگی قراردهند.

2- مصوب شد کانون ها ، تشکل ها و انجمن های علمی برنامه های سال 95 خود را به صورت جداگانه درخصوص نشریات، اردو ها و مسابقات فرهنگی ، علمی در اسرع وقت به امورفرهنگی اعلام نمایند .