دکتر حسن پهلوانی

 

 

رياست دانشگاه فنی – مهندسی گلپايگان – خرداد 93 تا اسفند 93