زنگ فرهنگی
1- کلیه مراسم مصوب در زنگ فرهنگی در روزهای دوشنبه ساعت 10 صبح الی اذان ظهر برگزار می گردد.
 
2- کلیات و جزئیات برنامه ها یک هفته قبل از انجام مراسم باید در اختیار امور فرهنگی قرار داده شود تا مورد بررسی و تأیید قرار گیرد.