گزارش مسابقات روز تربیت بدنی (نیمسال اول94-93)

مچ اندازی دختران

مچ اندازی پسران

نفر اول

عذرا حیدرپور

نفر اول

بهزاد کیانی

نفر دوم

فائزه اصلانی

نفر دوم

مسعود فردوسی

نفر سوم

نیلوفر ربیعیان

نفر سوم

امیر محمد امامی

مسابقات مچ اندازی به صورت تک حذفی در خوابگاه فراز برای دختران با شرکت 7 نفر و خوابگاه الوند برای پسران با شرکت 30 نفر برگزار گردید.

فوتبال دستی دختران

فوتبال دستی  پسران

تیم اول

مژگان صدیقی-زینب عطایی

تیم اول

حسین مختاری-کسری دهشهری

تیم دوم

زهرا حیدریان-زهرا قجاوند

تیم دوم

محمد حسین علایی-امین رحیم پور

مسابقات فوتبال دستی به صورت تک حذفی در خوابگاه فراز برای دختران با شرکت 9 تیم و اتاق تندرستی برای پسران با شرکت 5 تیم برگزار گردید.

مسابقه ی طناب کشی دختران

تیم اول

عذرا حیدرپور- صفورا قاسم پیوندی- زهرا حیدریان- فائزه اصلانی- زهرا قجاوند

مسابقات طناب کشی با شرکت 6 تیم به صورت تک حذفی در سالن هلال احمر برگزار گردید.

مسابقه ی والیبال دختران

91

سعیده خدایی- زهرا حیدریان- فرزانه احمدی- شادی صادقی- زینب عطایی- سپیده جزینی- زهرا قجاوند- صفورا قاسم پیوندی

مسابقات والیبال با شرکت 3 تیم به صورت دو حذفی در سالن هلال احمر برگزار گردید.

مسابقه ی والیبال پسران

93

سجاد صادقی آریا بختیاری نیما باقری سید حسین حسینی سید عرفان حسینی عرفان مفیدی نژاد آریان خوچیانی 

 

مسابقات والیبال با شرکت 3 تیم به صورت تک حذفی در سالن هلال احمر برگزار گردید.

مسابقه ی فوتسال پسران

90

محسن بهرامیان- سعید رستمی- هادی قاسمی پور- مهدی درویشی- علی اکبری مسعود دهقانی- امیر آقایار- خسرو رضایی مهران منتظری- جواد منتظر ظهوری

مسابقات فوتسال با شرکت 5 تیم به صورت دو حذفی در سالن هلال احمر برگزار گردید.