لیست موارد نیازمند به حمایت خیّرین

 پروژه های زیر از اولویت های این دانشکده می باشد که با توجه به نبود اعتبارات دولتی دست یاری به سوی خیرین بزرگوار دراز کرده و خواهان مشارکت آنان در این امر خیر هستیم.

ردیف

عنوان پروژه

متراژ (مترمربع)

1

احداث و تجهیز غذاخوری و آشپزخانه مرکزی

3000

2

احداث و تجهیز سالن ورزشی سرپوشیده و استخر

3800

3

احداث و تجهیز مسجد و مجموعه­ های فرهنگی

2100