پروژه های انجام شده توسط خیرین

 

عناوین پروژه های انجام گرفته در دانشکده توسط خیرین بزرگوار

احداث، تجهیز و راه اندازی سایت کامپیوتر مرکزی دانشکده

همکاری و مساعدت در احداث ساختمان کتابخانه مرکزی

همکاری و مساعدت در احداث کارگاه های آموزشی

 توسعه ساختمان آموزشی

مساعدت در توسعه فضای سبز دانشکده

اهـداء زمـین جهت ساخت خوابگاه دانشجویی به دانشـکده در داخل شهر

اهـداء زمین و ساختمان آزمایشگاه گلشهر

کمک در احداث خوابگاه پسرانه الوند

واگذاری پروانه یک حلقه چاه عمیق جهت توسعه فضای سبز

کمک به اجرای آسانسور ساختمان کتابخانه

آسفالت بخشی از معابر دانشکده (بلوار دانشگاه به خوابگاه)