تصویر پروژه های خیرساز

 

 کتابخانه مرکزی دانشکده:

پروژه ساختمان کتابخانه مرکزی دانشکده که تا مرحله اسکلت توسط خیرین والامقام انجام شده است.


 

تصویر پروژه نهایی که پس از انجام عملیات توسط خیرین بزرگوار دانشکده بر مبنای اعتبارات دولتی و داخلی آنرا تکمیل نمود:

 

کارگاه آموزشی:

بخشی از عملیات ساخت کارکاه آموزشی توسط خیرین بزرگوار انجام گرفت:

 

ادامه روند تکمیل کارگاه توسط دانشکده: