جشن روز معلم (استاد) و تقدیر از اساتید دانشگاه

جشن روز معلم (استاد) و تقدیر از اساتید دانشکده توسط شورای صنفی برگزار گردید