جشن میلاد امام محمد باقر و مولودی خوانی

جشن میلاد امام محمد باقر و مولودی خوانی توسط بسیج دانشجویی 8/2/94 در دانشکده برگزار گردید