برگزاری مراسم دعای توسل

برگزاری مراسم دعای توسل توسط بسیج دانشجویی مورخ 25/1/94 و 1/2/94 در نماز خانه دانشکده برگزار گردید